امام مهدی (عج): من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان ا